درباره پروژه
محوطه جنوبی شامل فضا های باز ،نیمه باز و بسته می باشد و یکی از جذابیت های این فضا استفاده از مصالح با رنگ و بافت خاص و متنوع است که زیبایی خاصی به ورودی جنوبی و سر در ورودی بخشیده است. فضای سبز این محوطه با انتخاب و جانمایی درست و مطالعات دقیق اجرا گردیده که از نقاط قوت طراحی و اجرای این بناست.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه
پخش ویدیو

درباره پروژه
محوطه جنوبی شامل فضا های باز ،نیمه باز و بسته می باشد و یکی از جذابیت های این فضا استفاده از مصالح با رنگ و بافت خاص و متنوع است که زیبایی خاصی به ورودی جنوبی و سر در ورودی بخشیده است. فضای سبز این محوطه با انتخاب و جانمایی درست و مطالعات دقیق اجرا گردیده که از نقاط قوت طراحی و اجرای این بناست.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه

ویدئو پروژه

پخش ویدیو