درباره پروژه
با توجه به محدودیت های فضای بیمارستان عرفان بخصوص در حوزه اداری و لابی ورودی پس از جلسات متعدد با مدیران بیمارستان و بررسی فرآیندها و نیازهای مراجعین و پرسنل، طراحی و احداث این پروژه پیشنهاد گردید. در طراحی پلان این پروژه با توجه به مطالعات فاز صفر مقرر گردید کلیه فضاهای اداری بیمارستان که از لحاظ کارکرد ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند در فضایی خارج از محدوده درمانی جانمایی گردند. پس از طراحی پلان با در نظر گرفتن کلیه الزامات و نیازمندی ها، عملیات اجرایی با استفاده از سازه های LSF آغاز گردید و پروژه در یک بازه زمانی ۵ ماهه تکمیل و تحویل گردید. سبک طراحی فضاهای داخلی مدرن بوده و در لابی ورودی با استفاده از اسلب های سرامیک ۳ متری و نورپردازی خطی در سقف، فضایی شیک، بادوام و زیبا ایجاد گردید. در طراحی فضاهای اداری استفاده از موکت های تایلی در کف جهت جلوگیری از انعکاس صدا و بکارگیری میزها و مبلمان های مدرن، محیطی آرام جهت فعالیت و کار روزمره بوجود آورده است. استفاده از سقف شیشه ای در راهرو خدماتی پشت اتاق ها ضمن تامین نور طبیعی این راهرو، دسترسی به نور طبیعی برای اتاق های اداری را ممکن نمود. این پروژه در مردادماه ۱۴۰۰ تکمیل و تحویل گردید.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه
پخش ویدیو

درباره پروژه
با توجه به محدودیت های فضای بیمارستان عرفان بخصوص در حوزه اداری و لابی ورودی پس از جلسات متعدد با مدیران بیمارستان و بررسی فرآیندها و نیازهای مراجعین و پرسنل، طراحی و احداث این پروژه پیشنهاد گردید. در طراحی پلان این پروژه با توجه به مطالعات فاز صفر مقرر گردید کلیه فضاهای اداری بیمارستان که از لحاظ کارکرد ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند در فضایی خارج از محدوده درمانی جانمایی گردند. پس از طراحی پلان با در نظر گرفتن کلیه الزامات و نیازمندی ها، عملیات اجرایی با استفاده از سازه های LSF آغاز گردید و پروژه در یک بازه زمانی ۵ ماهه تکمیل و تحویل گردید. سبک طراحی فضاهای داخلی مدرن بوده و در لابی ورودی با استفاده از اسلب های سرامیک ۳ متری و نورپردازی خطی در سقف، فضایی شیک، بادوام و زیبا ایجاد گردید. در طراحی فضاهای اداری استفاده از موکت های تایلی در کف جهت جلوگیری از انعکاس صدا و بکارگیری میزها و مبلمان های مدرن، محیطی آرام جهت فعالیت و کار روزمره بوجود آورده است. استفاده از سقف شیشه ای در راهرو خدماتی پشت اتاق ها ضمن تامین نور طبیعی این راهرو، دسترسی به نور طبیعی برای اتاق های اداری را ممکن نمود. این پروژه در مردادماه ۱۴۰۰ تکمیل و تحویل گردید.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه

ویدئو پروژه

پخش ویدیو