درباره پروژه
پروژه بازسازی واحد ریاست بیمارستان عرفان سعادت آباد واقع در طبقه هفتم این بیمارستان به مساحت ﮐﻠﯽ ۷۰۰ متر ﻣﺮﺑـﻊ در سال ۱۴۰۱ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺛـﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺪرن ﻻﮐﭽﺮی توسط شرکت عمران و معماری بهسازان صبا طراحی و اجرا شده است. در ﮔـﺎم اول ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت و ﺳـﺎزه ی ﻗـﺪﯾﻤﯽ آن ﺑـﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ جمع آوری ﺷﺪه و سازه جدید LSF با ارتفاع ۶ متر به همراه تاسیسات ، طراحی و اجرا شده است. وﺟــﻮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫــﺎی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ در ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﭘــﺮده ﻫـﺎ، روﺷــﻨﺎﯾﯽ، ﺳـﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣــﺎﯾﺶ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. از دیگر ویژگی های این پروژه می توان به حجم بالای تولیدات خاص و ارزشمند مانند مبلمان ، ساخت لوستر ها در بخش ها مختلف با حدود ۱۷ هزار قطعه کریستال و استیل تولید شده در ابعاد و اشکال خاص اشاره نمود. اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻨﮓ ﻫـﺎی اﺳـﻠﺐ ﺑﺮﻧـﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏـﻮب از ﺟﻤﻠـﻪ آﻧﺘـﻮﻟﯿﻨﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ در دﯾـﻮاره ﻫـﺎ و ﮐـﻒ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎی ﭘــﺮوژه، ﯾﮑــﯽ از دیگر از ﻣــﻮارد شاخص این پروژه می باشد. یکی از شاخصه های این پروژه استفاده از آرت ورک ها بوده که می توان به المان عرفان واقع در سال کنفرانس که از طراحی تا ساخت آن با مجموعه بهسازان صبا بوده و همچنین اﺛـﺮ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد آﯾﻨـﻪ ﮐـﺎری رز ﮔـﺎردن اثر استاد نادر افشاری اشاره کرد. اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸـﻪ ﻫـﺎی ﯾـﮏ ﺗﮑـﻪ ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع ۴.۵ﻣﺘـﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ دﯾـﻮاره ﺧـﺎرﺟﯽ ﺳﺎزه، ﻧﻤﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ را در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ. دراین ویدئو از شما دعوت می شود تا با این پروژه خاص و منحصر بفرد بیشتر آشنا شوید.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه
پخش ویدیو

درباره پروژه
پروژه بازسازی واحد ریاست بیمارستان عرفان سعادت آباد واقع در طبقه هفتم این بیمارستان به مساحت ﮐﻠﯽ ۷۰۰ متر ﻣﺮﺑـﻊ در سال ۱۴۰۱ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺛـﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺪرن ﻻﮐﭽﺮی توسط شرکت عمران و معماری بهسازان صبا طراحی و اجرا شده است. در ﮔـﺎم اول ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت و ﺳـﺎزه ی ﻗـﺪﯾﻤﯽ آن ﺑـﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ جمع آوری ﺷﺪه و سازه جدید LSF با ارتفاع ۶ متر به همراه تاسیسات ، طراحی و اجرا شده است. وﺟــﻮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫــﺎی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ در ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﭘــﺮده ﻫـﺎ، روﺷــﻨﺎﯾﯽ، ﺳـﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣــﺎﯾﺶ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. از دیگر ویژگی های این پروژه می توان به حجم بالای تولیدات خاص و ارزشمند مانند مبلمان ، ساخت لوستر ها در بخش ها مختلف با حدود ۱۷ هزار قطعه کریستال و استیل تولید شده در ابعاد و اشکال خاص اشاره نمود. اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻨﮓ ﻫـﺎی اﺳـﻠﺐ ﺑﺮﻧـﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏـﻮب از ﺟﻤﻠـﻪ آﻧﺘـﻮﻟﯿﻨﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ در دﯾـﻮاره ﻫـﺎ و ﮐـﻒ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎی ﭘــﺮوژه، ﯾﮑــﯽ از دیگر از ﻣــﻮارد شاخص این پروژه می باشد. یکی از شاخصه های این پروژه استفاده از آرت ورک ها بوده که می توان به المان عرفان واقع در سال کنفرانس که از طراحی تا ساخت آن با مجموعه بهسازان صبا بوده و همچنین اﺛـﺮ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد آﯾﻨـﻪ ﮐـﺎری رز ﮔـﺎردن اثر استاد نادر افشاری اشاره کرد. اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸـﻪ ﻫـﺎی ﯾـﮏ ﺗﮑـﻪ ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع ۴.۵ﻣﺘـﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ دﯾـﻮاره ﺧـﺎرﺟﯽ ﺳﺎزه، ﻧﻤﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ را در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ. دراین ویدئو از شما دعوت می شود تا با این پروژه خاص و منحصر بفرد بیشتر آشنا شوید.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه

ویدئو پروژه

پخش ویدیو