درباره پروژه
دفتر ریاستِ بیمارستان عرفان نیایش در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد و مساحت آن ۵۰۰ متر مربع است. در طراحی و اجرای این پروژه، درعین رعایت مسائل کاربردی، بکارگیریِ خلاقانه ترکیب سبک معماری کلاسیک و معاصر لحاظ شده است. دفتر ریاستِ بیمارستان عرفان نیایش در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد و مساحت آن ۵۰۰ متر مربع است. در طراحی و اجرای این پروژه، درعین رعایت مسائل کاربردی، بکارگیریِ خلاقانه ترکیب سبک معماری کلاسیک و معاصر لحاظ شده است دفتر ریاستِ بیمارستان عرفان نیایش در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد و مساحت آن ۵۰۰ متر مربع است. در طراحی و اجرای این پروژه، درعین رعایت مسائل کاربردی، بکارگیریِ خلاقانه ترکیب سبک معماری کلاسیک و معاصر لحاظ شده است. دفتر ریاستِ بیمارستان عرفان نیایش در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد و مساحت آن ۵۰۰ متر مربع است. در طراحی و اجرای این پروژه، درعین رعایت مسائل کاربردی، بکارگیریِ خلاقانه ترکیب سبک معماری کلاسیک و معاصر لحاظ شده است دفتر ریاستِ بیمارستان عرفان نیایش در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد و مساحت آن ۵۰۰ متر مربع است. در طراحی و اجرای این پروژه، درعین رعایت مسائل کاربردی، بکارگیریِ خلاقانه ترکیب سبک معماری کلاسیک و معاصر لحاظ شده است. بکارگیریِ خلاقانه ترکیب سبک معماری کلاسیک و معاصر لحاظ شده است.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه
پخش ویدیو

درباره پروژه
دفتر ریاستِ بیمارستان عرفان نیایش در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد و مساحت آن ۵۰۰ متر مربع است. در طراحی و اجرای این پروژه، درعین رعایت مسائل کاربردی، بکارگیریِ خلاقانه ترکیب سبک معماری کلاسیک و معاصر لحاظ شده است. دفتر ریاستِ بیمارستان عرفان نیایش در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد و مساحت آن ۵۰۰ متر مربع است. در طراحی و اجرای این پروژه، درعین رعایت مسائل کاربردی، بکارگیریِ خلاقانه ترکیب سبک معماری کلاسیک و معاصر لحاظ شده است دفتر ریاستِ بیمارستان عرفان نیایش در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد و مساحت آن ۵۰۰ متر مربع است. در طراحی و اجرای این پروژه، درعین رعایت مسائل کاربردی، بکارگیریِ خلاقانه ترکیب سبک معماری کلاسیک و معاصر لحاظ شده است. دفتر ریاستِ بیمارستان عرفان نیایش در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد و مساحت آن ۵۰۰ متر مربع است. در طراحی و اجرای این پروژه، درعین رعایت مسائل کاربردی، بکارگیریِ خلاقانه ترکیب سبک معماری کلاسیک و معاصر لحاظ شده است دفتر ریاستِ بیمارستان عرفان نیایش در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد و مساحت آن ۵۰۰ متر مربع است. در طراحی و اجرای این پروژه، درعین رعایت مسائل کاربردی، بکارگیریِ خلاقانه ترکیب سبک معماری کلاسیک و معاصر لحاظ شده است. بکارگیریِ خلاقانه ترکیب سبک معماری کلاسیک و معاصر لحاظ شده است
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه

ویدئو پروژه

پخش ویدیو